آگهی روز استخدامی -جویای کار
سه شنبه 19 بهمن 1395
۳۴ساله هستم دیپلمه ۱۱سال بیمه بودم کارخانه ایرانیت تهران بعلت تعطیلی کارخانه بیکارشدم.
گواهینامه پایه دورانندگی وپایان دوره کمک پرستاری راداراهستم درضمن آچاربه دست وکارگر فنی میباضم

0
می پسندم 0