ارسال آگهی رایگان

کاربر گرامي شما براي تعامل بيشتر و موثر تر با ديگر کاربران مي توانيد "کانال"  ایجاد کنید .
چنانچه می خواهید به انتشار و اشتراک گزاری مطالب و تصاویر ، در خصوص یک موضوع ، برند ، فروشگاه، کسب و کار ،تبلیغات به صورت موثر تر و محدود بپردازید ، یک " کانال " ایجاد کنید.
پس از انتخاب نام  کانال ، چنانچه این نام مربوط به برندها،مارکهای تجاری و یا وبسایتهای ثبت شده باشد ، در صورت تماس نمایندگان رسمی این شخصیتهای حقوقی ، امتیاز استفاده از نام کانال پس از مکاتبه با دارنده کانال ،به آن شخص اعطا خواهد شد.


نکات:
- آدرس کانال باید بصورت انگلیسی باشد.

-ایجاد کانال کاملا رایگان می باشد.

- لطفا عنوان کانال را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تعیین کنید.

-ارتفاع آیکون کانال باید 80px باشد.>