تهیه بهترین پیاز زعفران قائنات برای کاشت

تهیه بهترین پیاز زعفران قائنات برای کاشت

يكشنبه 3 دي 1396 0

سراسر ایران


چه نوع پیازی جهت کاشت زعفران انتخاب کنیم؟ بهترین پیاز زعفران قائنات چه ویژگی هایی دارد؟ آیا هر پیاز زعفرانی جهت کاشت خوب است؟

در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران لازم است، توجه و دقت خاصی لحاظ شود.

از آنجایی که پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی (حدود ده سال ) در زمین می ماند، زمین باید دارای بافت متوسط ، نسبتا عمیق ، مسطح ، فاقد سنگ ریزه و علف هرز با زهکشی خوب و مناسب باشد، زعفران در زمین های دارای قلوه سنگ ، علفه هرز یا مواد آلی پوسیده نشده و شور و فقیر ، محصول خوبی نمی دهد.از محتوا تهیه بهترین پیاز زعفران قائنات برای کاشت راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان