صفحه نخست تفاوت انواع زعفران تقلبی و اصلی


يكشنبه 3 دي 1396 0

تفاوت انواع زعفران تقلبی و اصلی
به نظر شما چه تفاوت میان زعفران اصلی و تقلبی است؟ آیا راه هایی جهت شناخت انواع زعفران اصلی وجود دارد؟ آیا می توان به حرف فروشنده اعتماد کرد؟

از آنجایی که زعفران کالایی پربها است و همچنین عامه مردم شناخت کمتری از گیاه و مشخصات ظاهری زعفران حقیقی دارند، از گذشته وارد کردن ناخالصی هایی در آن معمول بوده است. به طوری که ابوریحان بیرونی در قرون پنجم از زعفران مغشوش در کشمیر یاد میکند. و می نویسد : «... و عادت ایشان آنست که به گوشت و روغن مغشوش کنند ...»


از محتوا تفاوت انواع زعفران تقلبی و اصلی راضی هستید؟
2
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد
فروشگاه زعفران ممتاز قائنات

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کانال