فطریه و کفاره برای افراد نیازمند(دیابتی)

فطریه و کفاره برای افراد نیازمند(دیابتی)

پنجشنبه 24 خرداد 1397 0

سراسر ایران


#فطریه و کفاره برای افراد نیازمند(دیابتی)

انجمن در روز عید‌فطر باز می‌باشد

مسکن‌کارت انجمن دیابت بابل
۶۲۸۰۳۳۱۴۴۷۹۸۲۵۵۳

#انجمن‌پیشگیری‌ومهاردیابت
@DiabetBabolNGO


# # # # # # # #
از محتوا فطریه و کفاره برای افراد نیازمند(دیابتی) راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان