زمین و باغ در سروشبادران موجود است

شش روز پیش 0

اصفهان


زمین بدون دیوار ۱۰۰۰متر 45میلون
زمین با دیوار۱۰۰۰متر 60میلون
سند ندارد قلنامه ای است
ادرس خوراسگان زردنجان روشن دشت روستای سرشبادرون بالاتر از سرشبادرون
تلفن تماس 09132006193


شماره تماس :09132006193
# # # # # # # # #
از محتوا زمین و باغ در سروشبادران موجود است راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان