آخرین آمار از جمعیت شاغل کشور

پنجشنبه 11 دي 1393
آخرین آمار از جمعیت شاغل کشور

در میان سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بیشتر جمعیت فعال به کار کشور در بخش خدمات مشغول هستند. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در تابستان 1393، از میان جمعیت شاغل به کار کشور بیشترین شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول هستند. به طوری که سهم شاغلان 1 ساله و بیشتر در بخش خدمات 47.4 درصد، در بخش صنعت 33.6 درصد و در بخش کشاورزی 19 درصد بوده است. همچنین بر اساس این آمار، در مناطق روستایی 51 درصد در بخش کشاورزی فعال هستند. همچنین بیشترین سهم اشتغال در کشور در بخش خصوصی و در واقع 83.1 درصد جمعیت شاغلان در این بخش مشغول به کار هستند و تنها 16.9 درصد در بخش عمومی مشغولند.

,
0
می پسندم 1
پنجشنبه 11 دي 1393
تست
ثبت آگهی رایگان