تحلیل آماری بدون واسطه

تحلیل آماری بدون واسطه

چهارشنبه 28 تير 1396 0

سراسر ایران


انجام خدمات
• تعیین اندازه (حجم) نمونه
• تحلیل آماری با SPSS(اس پی اس اس)
• تحلیل آماری با Minitab(مینی تب)
• تحلیل آماری با AMOS(آموس)
• تحلیل آماری با LISREL (لیزرل)
• تحلیل آماری با EVIEWS (ایویوز)
• تحلیل آماری با PLS (پی ال اس)
• تحلیل آماری با Expert Choice (اکسپرت چویس)
• تحلیل آماری با Super Decisions (سوپر دیسیژن)
• تحلیل آماری با MATLAB (متلب)
• تحلیل آماری با R (آر)
• مدل سازی حداقل مربعات جزئی با Smart-PLS
• تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ
• تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها
• تحلیل همبستگی
• ضریب همبستگی اسپیرمن
• ضریب همبستگی پیرسون
• تحلیل رگرسیون ساده
• تحلیل رگرسیون چندگانه
• تحلیل رگرسیون لوجستیک
• تحلیل عاملی تائیدی
• تحلیل عاملی اکتشافی
• تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های LISREL
• تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های Amos
• آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها یک جامعه
• آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها دو جامعه
• آزمون‌های فرض مقایسه زوجی
• آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف)
• آزمون استقلال و همگونی متغیرها
• آزمون های ناپارامتریک (آزمون علامت، ویلکاکسون، کروسکال والیس، فریدمن، یومن ویتنی،کای دو)
• آزمون های تعقیبی شفه و LSD
• تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها)
• تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه)
• تحلیل خوشه (ِcluster Analysis)
• تقسیم بندی بازار
• پیش بینی به کمک رگرسیون
• پیش بینی به کمک شبکه های عصبی
• پیش بینی به روش‌های (میانگین وزنی- میانگین وزنی متحرک- نمودار هموار سازی ساده- نمودار هموار سازی دوبل)
• تصمیم گیری چندمعیاره
• رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با نرم افزار Expert Choice
• رتبه بندی به کمک تصمیم گیری چند شاخصه (ANP) فازی، تاپسیس، تاپسیس فازی، تاپسیس سلسله مراتبی فازی
• ارزیابی عملکرد واحد‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
• شبیه سازی داده های تحقیق
• تحلیل سری زمانی

بدون واسطه و توسط کارشناس ارشد آمار با 10 سال سابقه تحلیل داده¬ها
• تحلیل داده های روانشناسی
• تحلیل داده های مدیریتی
• تحلیل داده های پزشکی
• تحلیل داده های کشاورزی
• تحلیل داده های اقتصادی
• تحلیل داده های علوم تربیتی و ...

با تعرفه های مناسب (حذف واسطه ها)
نرم افزار SPSS از 150 تا 250 هزار تومان
نرم افزار Minitab از 150 تا 250 هزار تومان
نرم افزار PLS از 150 تا 250 هزار تومان
نرم افزار LISREL از 200 تا 300 هزار تومان
نرم افزار AMOS از 200 تا 300 هزار تومان
نرم افزار EVIEWS از 200 تا 300 هزار تومان
نرم افزار Expert Choice از 200 تا 300 هزار تومان
نرم افزار Super Decisions از 200 تا 300 هزار تومان
نرم افزار MATALAB از 300 تا 400 هزار تومان
نرم افزار R از 300 تا 400 هزار تومان

شماره تماس و تلگرام: 09389658550

قیمت: از 150 تا 400


# # # #
از محتوا تحلیل آماری بدون واسطه راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان