استخدام در نیروی زمینی ارتش

استخدام در نیروی زمینی ارتش

شنبه 8 مهر 1396 1

سراسر ایران


نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل و تأمين نيروي انساني خود از بين جوانان متخصص، مؤمن و متعهد با شرايط و امتيازات زير داوطلب استخدام افسري به صورت نظامي پيماني (پنج ساله) و كارمند علمي و تجربي (شش ساله) وفق ماده 33 قانون آجا استخدام مي نمايد.

شرايط عمومي استخدام :
1- متدين به دين اسلام2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران 3- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها 4– عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران 5 – عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي 6- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و يا الحادي 7- عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي. 8- عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر برابر اعلام مراجع ذيصلاح 9- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر تاييديه اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران.(حداقل قد 165 سانتيمتر) 10 - نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غير دولتي به صورت رسمي، آزمايشي و پيماني و ساير حالت استخدامي 11 - داشتن كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت سربازي يا برگه اعزام به خدمت 12- دارندگان كارت معافيت پزشكي حق ثبت نام ندارند 13- مبناي سن براي داوطلبان استخدام از تاريخ: 96/6/25قابل محاسبه مي باشد 14- سپردن تعهد خدمتي پنج ساله براي افسران و شش ساله براي كارمندان پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.

شرايط اختصاصي داوطلبان استخدام افسري و كارمندي علمي:
1)دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم رسيده باشد.
2) داشتن معدل حداقل معدل 13 براي رشته هاي مهندسي و حداقل معدل 14 براي رشته هاي غيرمهندسي.
3) حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارداني 26 سال ، كارشناسي 28 سال ، كارشناسي ارشد29 سال، دكتري و دامپزشكان 30 سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
4) موفقيت در انجام معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي ، علمي و تست آمادگي جسماني.
شرايط اختصاصي داوطلبان استخدام كارمندي تجربي:
1) داشتن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه عمومي
2) حداكثر سن داوطلبان رانندگي پايه يكم 30 سال و براي ساير مشاغل كارمند تجربي 26 سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
3) داشتن گواهينامه رانندگي پايه يكم براي داوطلبان رانندگي .
تبصره: اولويت استخدام با داوطلباني مي باشد كه حداقل 2 سال سابقه كار ارائه نمايند.
4) داشتن مدرك آموزش معتبر از سازمان فني حرفه اي براي ساير مشاغل كارمند تجربي.
5) موفقيت در انجام معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي ، آزمون مهارت فني و تست آمادگي جسماني.

ياد آوري مهم:
1) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد. (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)
2) در طول مراحل گزينش ، چنانچه موضوع عدم برخورداري هريك از داوطلبان از شرايط لازم استخدام احراز گردد از ادامه مراحل گزينش وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
3) خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و پس از پايان تعهد ، كارت پايان خدمت به آنان اعطاء خواهد شد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
4) خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، بسيجيان فعال و داوطلبان بومي مناطق مورد نياز در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

امتيازات :
1) كليه استخداميان از مزاياي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار مي گردند.
2) خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان و فرزندان نظامي و بسيجيان فعال از امتيازات قانوني مصوب (در صورت ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصلاح) بهره مند خواهند بود.
3) تنها همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تكفل محسوب و كاركنان استخدامي و عائله تحت تكفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزاياي حكمت كارت، بيمه خدمات درماني، بيمه عمر و حوادث و ساير تسهيلات رفاهي بهره مند خواهند گرديد.
4) حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت مي باشند.
5) داوطلبان فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از شرط سن و معدل معاف خواهند بود.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام :
1) 4 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.
2) اصل و روگرفت آخرين مدرك تحصيلي معتبر و يا گواهي موقت پايان تحصيلات.
تبصره: درج معدل در مدارك تحصيلي (موقت يا دائم)الزامي مي باشد.
3) اصل شناسنامه و يك سري روگرفت از تمام صفحات.
4) اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا كارت معافيت غير پزشكي دائم و يا ارائه گواهي اشتغال به خدمت با قيد فاقد اضافه خدمت سنواتي براي داوطلباني كه در حال گذراندن خدمت سربازي هستند و يا برگه اعزام به خدمت سربازي بدون اضافه خدمت سنواتي.
5) اصل و روگرفت كارت ملي.
6) اصل و روگرفت گواهينامه رانندگي پايه يكم(مختص داوطلبان استخدام رانندگي)
7) دارندگان مداركي كه مشمول طرح نيروي انساني مي باشند مي بايستي به هنگام ثبت نام روگرفت گواهي اتمام طرح و يا معافيت از ان را ارائه نمايند.
8) خانواده درجه 1 شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح همچنين بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود ارائه نمايند.
تذكر: با توجه به عدم استرداد مدارك تحويلي ، ارائه مدارك اصلي جهت مطابقت با روگرفت مدارك دريافتي بوده و از تحويل اصل مدارك در موعد ثبت نام جداً خودداري گردد.

نحوه ثبت نام :
1) داوطلبان استخدام با در دست داشتن مدارك خواسته شده، به صورت حضوري به نزديك ترين دفتر جذب و عضويابي محل سكونت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام واز ارسال مدارك از طريق پست خودداري نمايند.
2) مهلت ثبت نام براي كليه داوطلبان افسري و كارمندي : 96/6/25الي 96/7/25مي باشد.

تذكر مهم:
1) از داوطلبان فقط در زمان هاي تعيين شده ثبت نام بعمل مي آيد.
2) داوطلبان فقط مجاز به انتخاب يكي از مشاغل مندرج در جدول مي باشند و در صورت تكميل سهميه در هر تخصص، ثبت نام متوقف خواهد شد.
3) ثبت نام كليه داوطلبان افسري و كارمندي به صورت بومي انجام مي پذيرد.
4) اسامي پذيرفته شدگان نهايي بر اساس اولويت هاي كسب شده و با نظر كميته انتخاب اصلح و بر اساس بومي گزيني تعيين خواهند شد.

حوزه هاي ثبت نام :
1) اردبيل – بزرگراه شهدا – ايستگاه سرعين - جنب پادگان شهيد چمران – دفتر جذب و عضويابي استان اردبيل. تلفن: 33710122-045
2) اروميه – خيابان ارتش- جنب قرارگاه منطقه اي شمال غرب-دفتر جذب و عضويابي استان آذربايجان غربي. تلفن: 33438810- 044
3) اصفهان – سه راه حكيم نظامي – جنب كلينيك فجر – دفتر جذب و عضويابي قرارگاه ارشد نظامي آجا در استان هاي اصفهان ، يزد و چهارمحال بختياري. تلفن: 36202033 -031
4) اهواز-امانيه- خيابان فلسطين- جنب بيمارستان رازي- دفتر جذب و عضويابي قرارگاه منطقه اي جنوب غرب نزاجا. تلفن: 33330574– 061
5) ايلام – ميدان معلم – خيابان پيام – انتهاي كوچه پيام 4 – دفتر جذب و عضويابي استان ايلام. تلفن:32224244-084
6) بروجرد – خ شهيد قندي –جنب دژبان شهر–روبروي شهرداري منطقه 1 – دفتر جذب و عضويابي شهرستان بروجرد. تلفن: 42660033 – 066
7) بيرجند – خيابان ارتش – روبروي اداره اطلاعات استان(سه راهي عدل)- دفتر جذب و عضويابي استان خراسان جنوبي. تلفن: 32222009 – 056
8) بجنورد – خيابان فردوسي جنوبي – دفتر جذب و عضويابي استان خراسان شمالي. تلفن: 32318281 – 058
9) تبريز – انتهاي خيابان ارتش جنوبي– دفتر جذب و عضويابي استان آذربايجان شرقي . تلفن: 35420630 – 041
10 ) تهران – ميدان حر- خيابان امام خميني – نرسيده به تقاطع كمالي- دفتر جذب و عضويابي فرماندهي آماد و پشتيباني. تلفن: 66467609 – 021
11) تهران- اتوبان فتح– سه راهي شهريار– جنب پادگان پشتيباني منطقه 3 ذوالفقار– دفتر جذب و عضويابي پشتيباني منطقه 3 . تلفن: 66284786- 021
12) خرم آباد – رو به روي ميدان اسد آبادي-به طرف مصلي- دفتر جذب و عضويابي استان لرستان .
تلفن: 33309003 – 066
13) شاهرود – بلوار شهيد مطهري-درب اول پادگان-جنب فروشگاه اتكا- دفتر جذب و عضويابي استان سمنان . تلفن: 32229094 – 023
14) شيراز – ميدان امام حسين (ع)(فلكه ستاد)– دفتر جذب و عضويابي فرماندهي و ارشد نظامي آجا در استان فارس و كهكيلويه و بوير احمد. تلفن:32337126 - 071
15 ) زنجان – ميدان ارتش- جنب تالار 22 بهمن - دفتر جذب و عضويابي استان زنجان. تلفن: 33538060 - 024
16 ) زاهدان – خيابان آزادي – روبروي سازمان قضايي نيروهاي مسلح – دفتر جذب و عضويابي استان سيستان و بلوچستان. تلفن: 33239082- 054
17) قزوين – چهارراه وليعصر-ميدان ارتش-جنب پادگان تيپ
16) دفتر جذب و عضويابي استان قزوين . تلفن:33322469 - 028
18 ) كرمان – خيابان عدالت – روبروي فروشگاه اتكا – دفتر جذب و عضويابي استان كرمان. تلفن: 32267757 - 034
19) كرمانشاه- ميدان لشكر-معاونت نيروي انساني-دفتر جذب و عضويابي استان كرمانشاه. تلفن:37231818 - 083
20 ) گرگان – فلكه فخرالدين اسعد گرگاني – دفتر جذب و عضويابي استان گلستان. تلفن: 32229499 – 017
21 ) مشهد– چهارراه استانداري-ميدان ديدگاه لشكر-جنب دادسراي نظامي قضايي نيرو هاي مسلح- دفتر جذب و عضويابي استان خراسان رضوي. تلفن: 38525559 - 051
22) همدان- ميدان امام زاده عبدالله – بلوار زينبيه – روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند– دفتر جذب و عضويابي استان همدان . تلفن: 34222525-081
23) سنندج – ميدان ارتش – درب دژباني تيپ 128 پادگان شهيد سرلشكر ايرج نصرت زاده- دفتر جذب و عضويابي استان كردستان . تلفن: 33111606-087
24) دزفول– كيلومتر 2 جاده دزفول انديمشك– زير پل آزادگان – مجاور دانشگاه آزاد اسلامي- دفتر جذب و عضويابي شهرستان دزفول تلفن: 42422207-061
25) قوچان- ميدان امام خميني(ره) – جنب كيوسك راهور ناجا – دفتر جذب و عضويابي شهرستان قوچان تلفن47217495 – 051


# #
از محتوا استخدام در نیروی زمینی ارتش راضی هستید؟
5
 ارزش پست از 5 4 می باشد

نظرات

يكشنبه 23 مهر 1396
کسی ثبت نام کرد؟
ارسال آگهی رایگان