ارسال آگهی رایگان

کاربر گرامي شما براي تعامل بيشتر و موثر تر با ديگر کاربران مي توانيد "کسب و کار"  ایجاد کنید .
چنانچه می خواهید به انتشار و اشتراک گزاری مطالب و تصاویر ، در خصوص یک موضوع ، برند ، فروشگاه، کسب و کار ،تبلیغات به صورت موثر تر و محدود بپردازید ، یک " کسب و کار " ایجاد کنید.
پس از انتخاب نام  کسب وکار ، چنانچه این نام مربوط به برندها،مارکهای تجاری و یا وبسایتهای ثبت شده باشد ، در صورت تماس نمایندگان رسمی این شخصیتهای حقوقی ، امتیاز استفاده از نام کسب و کار پس از مکاتبه با دارنده کسب و کار ،به آن شخص اعطا خواهد شد.مانند: mida یا هر اسم انگیسی مورد نظر شما